Update on our service and COVID-19
Diweddariad am ein Gwasanaeth ar COVID-19

Monday 23 March 2020

To our valued patients and friends,

As a Dental Practice, we work in an environment where the prevention of the spread of a whole range of infections is woven into everything we do.  In addition to our usual scrupulous cross infection control measures, we have been paying particularly close attention to all government guidance and updates related more specifically to COVID-19 (Coronavirus).

Up until recently, we have been able to operate normally in line with current Public Health guidance. Towards the end of last week, a number of restrictions were placed on the care we can deliver by Public Health authorities, and over the weekend those restrictions have increased.

It is now clear that to provide the best protection to our patients and our team, especially those who are vulnerable, we are no longer able to offer routine dental care in the short term. This is the same position being taken by the vast majority of dental care providers. This position is supported by all of the UK’s Health Authorities.

What’s happening?

We have therefore taken the very difficult step of cancelling all routine care appointments in the short term.

If you are not currently undergoing treatment, you should assume all future appointments are postponed until further notice.

If you are currently undergoing treatment, we will review your case shortly and determine next steps. Please do not contact us beforehand. You will appreciate there is much for our team to do, but we will contact you as soon as possible.

We will try to contact all patients regarding specific appointments, but please bear with us – there is a large amount to do!

Are we providing emergency care?

Naturally, patients may experience pain, or another dental emergency, and we wish to help where we can.

However, Public Health guidance issued by Welsh Government Monday 23 March requires us to avoid a very wide range of treatments and procedures. As a result, the provision of dental care in any form is effectively impossible at this time.

We will maintain a telephone service for registered patients only between 10am and 12noon, Monday to Friday excluding bank holidays. During this time, if you have a dental emergency and require urgent guidance, you can contact us and discuss your concerns with a Dental Surgeon. Your Dental Surgeon will have access to your existing clinical records.

If required, they can arrange a prescription with a local pharmacy. They can also arrange referrals to dedicated Emergency Dental Clinics being organised by NHS Wales, where emergency treatment can be delivered with the appropriate protective equipment and procedures.

How can you contact us?

We must request that visitors and patients without appointments do not enter any of our clinics, to maximise the safety of our patients and team. If you have not been contacted specifically to confirm an appointment, please do not visit our clinics; we will not be able to see you.

Given the Public Health restrictions on our service, our telephone lines will be open from Monday to Friday, 10am to 12noon only, excluding bank holidays. This service is designed for clinical queries and guidance, so please consider whether you need to contact us. Please do not contact us regarding existing appointments where possible. Please also bear with us if there is a delay in answering your call.

You can continue to email or text us via our normal channels, but please note that with reduced staff available, replies may take some time.

What do I do if I am a Member?

We are particularly grateful to our membership patients who hold such high trust in our service and care by joining our Membership schemes.

We will guarantee that our Member patients will receive priority for rearranged appointments as quickly as possible, as soon as we reopen, together with some additional benefits by way of a thank you.

Your support during this very difficult time is hugely appreciated.

Next steps

All of our team work in healthcare because, first and foremost, they have a desire to help people. This value is core to everything we do, and is especially the case in an independent, family owned business such as ours.

It seems counterintuitive to many of us that to help people we need to close our doors. Sadly this is the case. COVID-19 is a serious outbreak in the UK and across the World. We must support the Government’s efforts to contain it as far as possible. We must therefore follow Public Health guidance to protect our patients and team and restrict our care to the minimum required.

Clearly this situation is temporary, and only applies in the short-term to help battle the COVID-19 outbreak. We will reopen and continue our normal service as soon as it is safe to do so, and all of us look forward very much to welcoming you back.

Your continued support and understanding is very gratefully received. Like all businesses, this is a difficult time for us, and we know it is a difficult time for our patients, so thank you.

Please stay safe and follow Government guidance regarding your own health – it is for your own safety.

On behalf of the West End Dental Team, with warmest best wishes,

Aaron & Trevor

Dydd Llun 23 Mawrth 2020

I cleifion a ffrindiau gwerthfawr,

Fel practis deintyddol, rydym yn gweithio mewn amgylchedd lle mae atal lledaeniad ystod gyfan o heintiau yn cael ei blethu i mewn i bopeth da ni wneud.  Yn ogystal â’n mesurau llym arferol ar gyfer rheoli heintiau, rydym wedi bod yn rhoi sylw arbennig i holl ganllawiau a diweddariadau’r Llywodraeth sy’n ymwneud yn fwy penodol â COVID-19 (Coronafeirws).

Tan yn ddiweddar, rydym wedi gallu gweithredu fel arfer yn unol â’r canllawiau presennol ar Iechyd y Cyhoedd. Tua diwedd yr wythnos diwethaf, gosodwyd nifer o gyfyngiadau ar y gofal y gallwn ei ddarparu gan awdurdodau Iechyd Cyhoeddus, a dros y penwythnos mae’r cyfyngiadau hynny wedi cynyddu.

Mae’n amlwg erbyn hyn, er mwyn darparu’r amddiffyniad gorau i’n cleifion a’n tîm, yn enwedig y rhai sy’n agored i niwed, nad ydym bellach yn gallu cynnig gofal deintyddol rheolaidd am y fyr amser. Dyma’r un safbwynt sy’n cael ei gymryd gan y mwyafrif helaeth o ddarparwyr gofal deintyddol. Cefnogir y safbwynt hwn gan bob un o awdurdodau iechyd yn y UK.

Beth sy’n digwydd?

Rydym felly wedi cymryd y cam anodd iawn o ganslo’r holl apwyntiadau gofal arferol yn y tymor byr.

Os nad ydych yn cael triniaeth ar hyn o bryd, dylech chi gymryd pob amwyntiadau yn y dofodol yn ei ohirio hyd nes y ceir rhybudd pellach. Peidiwch â chysylltu â ni ymlaen llaw os gwelwch yn dda. Byddwch yn gwerthfawrogi fydd y tîm yn brysur, ond byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosib.

Byddwn yn ceisio cysylltu gyda’r holl gleifion ynglŷn â phenodiadau penodol, ond os gwelwch yn dda yn cario gyda ni – mae yna lawer iawn i’w wneud!

A ydym yn darparu gofal brys?

Yn naturiol, gall cleifion brofi poen, neu argyfwng deintyddol arall, ac rydym am helpu lle dani ni gallwn.

Fodd bynnag, mae canllawiau Iechyd Cyhoeddus a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ddydd Llun 23 Mawrth yn dwead yn ofynnol i ni osgoi ystod eang iawn o driniaethau a gweithdrefnau. O ganlyniad, mae darparu gofal deintyddol ar unrhyw ffurf yn amhosibl ar hyn o bryd.

Byddwn yn cynnal gwasanaeth ffôn i gleifion cofrestredig rhwng 10am a hanner dydd yn unig, o ddydd Llun i ddydd Gwener ac eithrio gwyliau banc. Yn ystod yr amser hwn, os oes gennych argyfwng deintyddol ac angen arweiniad brys, gallwch gysylltu ni a thrafod eich pryderon gyda Llawfeddyg Deintyddol. Bydd gan eich Llawfeddyg Deintyddol fynediad i’ch cofnodion clinigol presennol.

Os oes angen, gallant drefnu presgripsiwn gyda fferyllfa leol. Gallant hefyd drefnu atgyfeiriadau i Glinigau Deintyddol Brys pwrpasol sy’n cael eu trefnu gan GIG Cymru, lle gellir darparu triniaeth frys gyda’r offer a’r gweithdrefnau amddiffyn priodol.

Sut gallwch chi gysylltu ni?

Rhaid inni ofyn i ymwelwyr a chleifion heb apwyntiadau beidio â mynd i mewn i unrhyw un o’n clinigau, er mwyn sicrhau diogelwch ein cleifion a’n tîm i’r eithaf. Os na chysylltwyd â chi yn benodol i gadarnhau apwyntiad, peidiwch ag ymweld â’n clinigau; fyddwn ni dim yn gallu gweld chi.

O ystyried y cyfyngiadau Iechyd Cyhoeddus ar ein gwasanaeth, bydd ein llinellau ffôn ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 10am i hanner dydd yn unig, ac eithrio gwyliau banc. Mae’r gwasanaeth hwn wedi’i gynllunio ar gyfer ymholiadau clinigol ac arweiniad, felly ystyriwch a oes angen i chi gysylltu â ni. Peidiwch â chysylltu â ni ynghylch bod apwyntiadau presennol yn bosibl. Byddwch yn amyneddgar gyda ni hefyd os oes oedi cyn ateb eich galwad.

Gallwch barhau i anfon e-bost neu anfon neges destun atom trwy ein sianeli arferol, ond nodwch y bydd atebion yn cymryd cryn amswer gyda llai o staff.

Beth ddylwn I ei wneud os ydw i’n aelod?

Rydym yn arbennig o ddiolchgar i’r cleifion sy’n aelodau sy’n dal ymddiriedaeth mor uchel yn ein gwasanaeth a’n gofal drwy ymuno â’n cynlluniau aelodaeth.

Byddwn yn gwarantu y bydd ein Haelod gleifion yn cael blaenoriaeth ar gyfer apwyntiadau wedi’u aildrefnu cyn gynted ag y bo modd, unwaith y byddwn yn ailagor, ynghyd â rhai budd-daliadau ychwanegol i dwead diolch i chi.

Da ni gyd yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth yn y cyfnod anodd hwn.

Y Camau Nesaf

Mae’r holl tîm yn gweithio yn gofal iechyd oherwydd, yn gyntaf oll, mae ganddynt awydd i helpu pobl. Mae’r gwerth hwn yn greiddiol i bopeth a wnawn, ac mae’n arbennig o wir mewn busnes annibynnol sy’n eiddo i’r teulu fel ni.

Mae’n ymddangos yn groes i lawer ohonom bod angen i ni helpu pobl dani angen cae ein drysau. Yn anffodus, mae hyn yn wir. COVID-19 yn achos difrifol yn y’r UK ac ar draws y byd. Rhaid inni gefnogi ymdrechion y Llywodraeth i’w chynnwys cyn belled ag sy’n bosibl. Felly, mae’n rhaid i ni ddilyn canllawiau iechyd cyhoeddus i amddiffyn ein cleifion a’n tîm a chyfyngu ein gofal i’r lleiafswm gofynnol.

Mae’n amlwg mai sefyllfa dros dro yw hon, a’i bod ond yn berthnasol yn y tymor byr i helpu i frwydro yn erbyn achos COVID-19. Byddwn yn ailagor ac yn parhau â’n gwasanaeth arferol cyn gynted ag y bydd yn ddiogel gwneud hynny, ac mae pob un ohonom yn edrych ymlaen yn fawr i’ch croesawu chi gyd yn ôl.

Rydym yn ddiolchgar iawn i’ch cefnogaeth a’ch dealltwriaeth barhaus. Fel pob busnes, mae hwn yn gyfnod anodd i ni, ac rydym yn gwybod ei fod yn gyfnod anodd i’n cleifion, felly diolch.

Cadwch yn ddiogel a dilynwch ganllawiau’r Llywodraeth am eich iechyd eich hun.

Ar ran tîm deintyddol y West End, gyda dymuniadau gorau cynhesaf,

Aaron a Trevor

0808 164 1003
info@westend-dental.com